Zvolte jazyk

V prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a Univerzity Karlovy v Praze proběhlo ve dnech 23. – 24. 5. 2019 česko-německo-polské sympozium a doktorský seminář „Evropské tendence v národních právních systémech Německa, Polska a České republiky“.

Tuto akci uspořádal odborný asistent DAAD na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Dr. Martin Paus, ve spolupráci s Prof. Dr. Gerritem Manssenem z Univerzity v Řezně, Dr. Agnieszkou Malickou z Vratislavské univerzity a Zastoupením Svobodného státu Bavorsko v České republice. Organizátor Dr. Martin Paus zahájil sympozium pozváním na slavnostní večeři v restauraci Vinohradský parlament. V neformální atmosféře si tak studenti a učitelé mohli vyměnit odborné poznatky a kontakty. Oficiálně byl seminář zahájen následující den v prostorách Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, kde zúčastněné srdečně přivítal zástupce vedoucího Christopher Vickers. V pěti blocích pak účastníci hovořili o aktuálních právních otázkách v Německu, Polsku a České republice s odkazem na právo EU. Na pořadu byly příspěvky k otázkám v oblasti digitalizace, jako jsou sdílená ekonomika (Anna Materla), automatizované systémy řízení (Klára Přenosilová) a big data v oblasti lidských zdrojů (Thomas Götz).

Následně se kolegium zabývalo aktuálními problémy práva obchodních společností. Marta Antosik provedla srovnávací analýzu právních forem začínajících podniků, Justus Frank objasnil problémy s flexibilními odměnami pro ředitele společností s ručením omezeným a Dominik Králík tematizoval právní předpisy nadnárodních společností. Po polední přestávce bylo na programu téma ochrany uměleckých děl. Zuzana Kročilová přednášela o umění uloupeném nacisty v Protektorátu Čechy a Morava a Benita Böhm se zabývala efektem utváření identity prostřednictvím národního kulturního dědictví. Následovaly prezentace o systémech důchodového pojištění v České republice a dalších evropských zemích (Ilona Kostadinovová) a o vztazích církve a státu v Polsku a vybraných zemích Evropské unie (Edyta Wlodarczyk). První den seminře byl zakončen přednáškami o zamezení nadměrnému využívání půdy (Eva Weinbeer) a energetickém zákoně podle veřejného a soukromého práva (Sergey Kozlov). Večer pak pozval profesor Damohorský, proděkan pro zahraniční záležitosti, účastníky na vyhlídkovou terasu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Druhý den semináře byl zahájen návštěvou Parlamentu České republiky, což účastníkům umožnilo nahlédnutí do historie politického vývoje České republiky. Následně se účastníci vydali na procházku s germanistou doc. Filipem Charvátem, která měla za cíl přiblížit historii města Prahy. Druhá část semináře se konala na Právnické fakultě UK. Anna Popowicz-Pazdej a Anika Wojtasik hovořily o právních otázkách týkajících se obchodního tajemství. Následoval příspěvek o mezinárodní ochraně dospělých (Petra Pejchová). Vladimír Lajsek přednesl přednášku o Senátu České republiky a Artur Kowalczyk se zabýval vybranými problémy uvěznění v Německu a Polsku ve světle ESLP a judikatury ESLP. Nakonec vystoupil Patrick Tschech s tématem školení o sekundárním právu EU.

Všichni přednášející přispěli zajímavými a důležitými příspěvky k zastoupeným odborným oblastem, ale také k vzájemnému porozumění jednotlivých států. Celkově vzato nabídl seminář díky své tematické všestrannosti podnětný rozhled nad rámec vlastního oborového zaměření. Seminář zakončila paní profesorka Štangová závěrečným projevem o česko-německo-polském přátelství.

BTHA podpořila tuto spolupráci v rámci grantového programu „Česko-bavorské akademické projekty 2019“, jehož cílem je podporovat bavorské vysoké školy při prohlubování spolupráce s partnery v České republice.

Text a fotky: Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Universität Regensburg

Překlad: BTHA

  • AP Maschmann 4
  • AP Maschmann 1
  • AP Maschmann 2

 

Bayhost stmwk