Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Setkání rektorů českých a bavorských vysokých škol

Ve dnech 3.–4. 6. 2019 se v Řezně setkalo 26 zástupců vedení českých a bavorských univerzit a vysokých škol, aby se již čtvrtým rokem vzájemně informovali o vysokoškolské spolupráci, výměnách studentů a vědeckých projektech mezi Českou republikou a Bavorskem.

Setkání bylo zahájeno odpoledne 3. června malým get together na jednom z dunajských ostrovů, odkud se zástupci vysokých škol vydali procházkou přes řezenský Kamenný most ke Staré radnici. Zde byli oficiálně přijati starostou města Jürgenem Huberem. Během recepce na radnici přivítal zástupce českých vysokých škol také Prof. Dr. Wolfgang Baier, rektor Východobavorské technické vysoké školy v Řezně a člen řídícího grémia BAYHOSTu a BTHA, spolu s Prof. Dr. Udo Hebelem, rektorem Univerzity v Řezně a místopředsedou svazu Universität Bayern e.V. V historických prostorách radnice, kde do roku 1806 zasedal Stálý říšský sněm, se účastníci seznámili i s přítomnými hornofalckými poslanci Bavorského zemského sněmu Tobiasem Gotthardtem, předsedou parlamentního Výboru pro spolkové a evropské záležitosti a regionální vztahy, a s jeho místopředsedou Dr. Franzem Riegerem.

Během pozdního odpoledne se pak v konferenčním sále Nové synagogy konalo pracovní jednání rektorů českých a bavorských vysokých škol. Nová synagoga v Řezně otevřená v roce 2019 je významnou součástí novodobé německé historie. Židovská obec v Řezně zprostředkovávala jako jedna z nejstarších a největších na německy mluvícím území už ve středověku vazby mezi velkými synagogami na západě a východě. Přesně 500 let po vyhnání Židů z města (v roce 1519) se podařilo zničené synagoze Židovské obce vrátit její důstojné místo v centru Řezna (více na www.br.de).

Pracovní setkání rektorů zahájila rektorka Univerzity v Augšpurku a předsedkyně konference bavorských univerzit Universität Bayern e.V., Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, která vyjádřila radost na tím, že se česko-bavorský dialog rektorů vysokých škol koná již čtvrtým rokem, čímž se kontakty mezi českými a bavorskými vysokými školami stále zintenzivňují. Poznamenala, že na tomto zasítění je ale třeba nadále pracovat. Ve svém projevu pak uvedla příklady prioritních oborů jako jsou letecké inženýrství, umělá inteligence, matematika a lékařské vědy, ve kterých má česko-bavorská spolupráce vysokých škol obzvláště velký potenciál.

Na její úvodní řeč navázala Prof. Dr. Uta M. Feser, rektorka Vysoké školy v Neu-Ulmu a předsedkyně konference vysokých škol aplikovaných věd Hochschule Bayern e.V., která potvrdila již zmíněnou intenzitu a šíři vztahů mezi vysokými školami v obou zemích. Bavorské vysoké školy aplikovaných věd se při tom pohybují v pomyslném trojúhelníku mezi výukou, vědou a firemním sektorem. Jejich cílem je mimo jiné podpora transferu vědeckých výsledků do praxe, a to nejen v regionu, ale i mimo něj.

Také rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., místopředseda České konference rektorů, pozitivně ohodnotil velkou účast rektorů z obou zemí a kontinuitu těchto setkání. Zmínil význam mezinárodní spolupráce pro financování vědeckých projektů, navrhl užší spolupráci při hodnocení vědy a zastoupení ve vědeckých radách univerzit a závěrem shrnul aktuální dění v české vysokoškolské politice. Jelikož brzy předá post rektora Masarykovy univerzity svému nástupci a bude nadále působit jako senátor Parlamentu České republiky, bylo mu za velkého potlesku poděkováno za jeho nasazení při vytváření pevných česko-bavorských vztahů.
Ministerský rada Dr. Christoph Parchmann z Bavorského státního ministerstva vědy a umění pak jednání rektorů obohatil svým příspěvkem o vývoji internacionalizace vysokých škol a zdůraznil význam vědy ve společenském životě.

Následně prezentovala projektová manažerka Radka Bonacková aktuální stav česko-bavorské vysokoškolské spolupráce a vývoj podpory ze strany Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Z jejího příspěvku vyplynulo, že mezi Českou republikou a Bavorskem již funguje poměrně dobrá síť vysokoškolských partnerství, jejichž rozvoj je ale nutno i v budoucnu podporovat. Apelovala proto na přítomné, aby i nadále motivovali studenty a pedagogy k rozšiřování česko-bavorské spolupráce. Toho lze docílit mimo jiné etablováním bilaterálních studijních oborů a dalších studijních nabídek vysokých škol z obou zemí.

Na prezentaci Česko-bavorské vysokoškolské agentury navázali zástupci příhraničních bavorských vysokých škol, kteří představili příklady projektů atraktivních pro studenty a mladé vědce. Vanessa Döhler z Technické vysoké školy v Deggendorfu představila mezinárodní duální studijní program „CAST“. Spolu s partnery ze Západočeské univerzity v Plzni a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích umožňují studentům z obou zemí studovat a zároveň získávat odbornou praxi v mezinárodním prostředí. Tento flexibilní studijní obor je možné navštěvovat dálkově nebo prezenčně s velkým podílem praxe. Celý projekt se zakládá nejen na spolupráci vysokých škol, ale i na kooperaci s podniky v česko-bavorském příhraničním regionu.

Prof. Dr. Jakub Rosenthal z Východobavorské technické vysoké školy v Amberku a Weidenu zmínil návaznost pěti úspěšných vědeckých projektů v souvislosti s intenzivním začleněním studentů. Dále referoval o překážkách ve financování a o byrokracii, což vedlo k živé diskuzi, jak tyto problémy do budoucna omezit.

Prof. Dr. Thomas Groll z Východobavorské technické vysoké školy v Řezně účastníkům prostřednictvím videozáznamu představil studijní projekt na téma change management. Jeho studenti spolupracovali se studenty ze Západočeské univerzity v Plzni pomocí metody „design thinking“. V krátkém videu zúčastnění studenti hodnotili získané zkušenosti a bilaterální rozměr projektu velice pozitivně.

Prof. Dr. Marek Nekula z Centra českých studií Bohemicum na Univerzitě v Řezně referoval hned o dvou úspěšných studijních modelech. Již před 12 lety se mu podařilo navázat úzkou spolupráci mezi řezenskou univerzitou a Univerzitou Karlovou, jejímž vyústěním byl bilaterální bakalářský obor „Česko-německá studia“. Z biografií absolventů lze snadno vyčíst, že se řada z nich stala experty v oblasti česko-německých vztahů. Druhým představeným projektem je doplňkové studium „Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region“, které umožňuje studentům všech oborů na univerzitách v Plzni a Řezně získat znalosti česko-bavorského příhraničí a zdejších institucí.

Závěrem Radka Bonacková vyzdvihla význam těchto a dalších bilaterálních studijních nabídek, poděkovala zúčastněným referentům a zdůraznila, že v podpoře těchto nabídek je potřeba pokračovat. Diskuze a výměna zkušeností pak doznívaly i při společné večeři na břehu Dunaje.

Druhý den setkání začal individuálními jednáními o možných kooperacích mezi konkrétními vysokými školami a informacemi o možnostech finanční podpory prostřednictvím Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Zástupci českých vysokých škol pak navštívili řezenské vysoké školy. Nejdříve byli přijati na Východobavorské technické vysoké škole v Řezně, kde si prohlédli areál školy, který se během posledních let velmi dynamicky rozrůstá. Četné kooperace s firemními partnery navíc studentům umožňují bezprostřední využití teoretických znalostí v praxi.

Po krátké procházce při vysokých letních teplotách přes společný campus Východobavorské technické vysoké školy v Řezně a Univerzity v Řezně byli čeští účastníci přijati rektorem Prof. Dr. Udo Hebelem a paní Marií Grotz ze zahraničního oddělení Univerzity v Řezně. Rektor Hebel zdůraznil, že univerzita funguje jako transnacionální uzel, ale zároveň cítí zodpovědnost za zdejší region. Maria Grotz referovala o zkušenostech v programu EU „Erasmus+“ s důrazem na kooperace mezi Univerzitou v Řezně a českými univerzitami.

Jednání bylo zakončeno společným obědem a přáním pokračovat v česko-bavorském dialogu vysokých škol i v dalších letech.

Setkání rektorů koordinovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura ve spolupráci s Českou konferencí rektorů a sdruženími Universität Bayern e.V. a Hochschule Bayern e.V.


Zástupci českých univerzit a vysokých škol

 • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity, místopředseda České konference rektorů
 • prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci
 • prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
 • JUDr. Michaela Vráželová, Ph.D., LL.M., vedoucí oddělení mezinárodních vztahů VŠB – TU Ostrava
 • Mgr. Leona Stašová, Ph.D., prorektorka Univerzity Hradec Králové
 • PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., prorektor Univerzity Hradec Králové
 • Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA., prorektorka Západočeské univerzity v Plzni
 • prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, prorektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 • prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zástupci bavorských univerzit a vysokých škol

 • Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, rektorka, Universität Augsburg, předsedkyně Universität Bayern e.V.
 • Prof. Dr. Udo Hebel, rektor, Universität Regensburg, místopředseda Universität Bayern e.V.
 • Prof. Dr. Uta M. Feser, rektorka, Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm, předsedkyně Hochschule Bayern e.V.
 • Prof. Dr. Andrea Klug, rektorka, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
 • Prof. Dipl.-Ing. Ulrich Müller, prorektor, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
 • Prof. Dr. Günther Pröbstle, prorektor, Hochschule Ansbach
 • Prof. Dr. Eva-Maria Beck-Meuth, rektorka, Technische Hochschule Aschaffenburg
 • Prof. Dr. Christiane Fritze, rektorka, Hochschule Coburg
 • Prof. Dr. Karl Stoffel, rektor, Hochschule Landshut
 • Prof. Dr. Michael Braun, rektor, Technische Hochschule Nürnberg
 • Prof. Dr. Wolfgang Baier, rektor, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, člen řídícího grémia BAYHOSTu a BTHA
 • MR Dr. Christoph Parchmann, Bavorské státní ministerstvo vědy a umění
 • Lena von Gartzen, jednatelka, Hochschule Bayern e.V.
 • Alexander Fehr, jednatel, Universität Bayern e.V.
 • Nikolas Djukić, jednatel, Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu
 • Radka Bonacková, projektová manažerka Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Prezentace

pdfČesko-bavorská vysokoškolská agentura

pdfTechnická vysoká škola v Deggendorfu

pdfVýchodobavorská technická vysoká škola v Amberku a Weidenu

pdfUniverzita v Řezně


Článek v regionálním deníku pdfMittelbayerische Zeitung

Článek na www.onetz.de

Tisková zpráva Univerzity v Řezně

Tisková zpráva Východobavorské technické vysoké školy v Řezně


Fotky: BTHA – Vladimír Šigut, UR – Dr. Andreas Friedel (4)

 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_01-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_02-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_03-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_04-Friedel
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_05-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_06-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_07-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_08-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_09-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_10-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_11-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_12-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_13-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_14-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_15-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_16-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_17-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_18-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_19-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-03_20-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_01-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_02-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_03-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_04-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_05-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_06-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_07-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_08-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_09-Sigut
 • BTHA_Rektoren_Rgb_2019-06-04_10-Sigut

Zprávy

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá pracovníka (od 1. 1. 2022) a stážisty (průběžně) v oblasti kulturního managementu:
pdfnabídka pracovní pozice
pdfnabídka stáže


Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) Univerzity v Řeznězve 19.–21. 5. 2022 na konferenci Crises Narratives and the Pandemic“. Přihlášení s příspěvkem je možné do 10. 1. 2022:
pdfCall for Papers


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum znovu vypsalo grantový program Bridge2ERA k přípravě žádostí v grantových programech EU s partnery ze střední, východní a jihovýchodní Evropy:
www.bmbf.de


Technická vysoká škola v Rosenheimu na Fakultě inženýrství nově nabízí možnost rozhodnout se pro konkrétní obor až po absolvování prvního všeobecného semestru:
pdfinformační leták


Technická vysoká škola v Rosenheimu nabízí nový anglickojazyčný bakalářský studijní obor Applied Artificial Intelligence:
www.th-rosenheim.de

Univerzita v Bayreuthu Karlova univerzita otevírají nový bakalářský double degree studijní program Philosophy, Politics and Economics (PPE):
www.pe.uni-bayreuth.de


Univerzita v Řezně a Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Plzni otevřely v zimním semestru 2020/21 nový přeshraniční kurz Precision Medicine International (eduBRoTHER) zaměřený na problematiku biobank a personalizované medicíny:
informace ke kurzu


Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum vypsalo grantový program FH-Europa na podporu přeshraniční spolupráce vysokých škol aplikovaných věd:
www.bmbf.de


Česko-německý fond budoucnosti poskytuje finanční příspěvky mj. na vzdělávací a vědecké projekty.
Lhůty pro podání žádosti podle realizace projektu:
1. čtvrtletí do 30. 9. / 2. čtvrtletí do 31. 12. /
3. čtvrtletí do 31. 3. / 4. čtvrtletí do 30. 6.
www.fondbudoucnosti.cz


Spolek Adalberta Stiftera uděluje stipendia na podporu projektů zabývajících se kulturou a dějinami Němců v českých zemích:
www.stifterverein.de


Evropský region Dunaj-Vltava nabízí možnost stáže ve Freyungu:
pdfnabídka stáže


Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice hledá vhodné kandidáty na stáž v centru Prahy:
pdfnabídka stáže


OTH Amberg-Weiden nabízí nové studium International Business“ se zaměřením na střední a východní Evropu:
www.oth-aw.de


Technická vysoká škola v Deggendorfu otevřela společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích mezinárodní duální studium „CAST“:
www.th-deg.de/dual


FAU Erlangen-Nürnberg nabízí nový bakalářský studijní obor „International Economic Studies“:
pdfinformační leták


LMU a TUM získaly prestižní titul „Excelentní univerzita“:
Tisková zpráva Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění


LMU a TUM patří podle žebříčku časopisu Times Higher Education mezi TOP 40 světových univerzit!

TUM a LMU patří ke 100 nejlepších výzkumných institucí světa v kvalitě přírodovědeckých publikací:
Nature Index 2021


Technická vysoká škola v Deggendorfu v TOP 25 celosvětového srovnání:
U-Multirank


TUM a LMU mezi 100 nejlepšími univerzitami světa:
QS World University Rankings 2021


Univerzita v Pasově a Univerzita v Bayreuthu jsou mezi 50 nejlepšími univerzitami světa, které jsou mladší než 50 let:
Young University Ranking 2021


Praha a Brno na předních místech v TOP 10 studentských měst světaMnichov je první.


ČVUT rozšíří elitní klub technických univerzit v rámci výzkumné aliance „EuroTech“.


 

Kontakt

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
 

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstr. 31
D-93053 Regensburg
 

Tel.: +49 (0)941-943-5315
Fax: +49 (0)941-943-5051
 

 

 

bayhost web stmwk web